آشنایی با انجمن

به‌منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي اقتصاد فرهنگ و هنر و به طور كلي اقتصاد صنايع فرهنگی و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود  بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي اقتصادي صنايع فرهنگي  انجمن علمي اقتصاد فرهنگ و هنر ایران تشکیل گردیده است.

اسکرول به بالا