عضویت

عضویت دانشجویی
ویژه دانشجویان رشته اقتصاد فرهنگ و هنر
حق عضویت سالانه
عضویت پیوسته
ویژه فارغ التحصیلان حداقل کارشناسی ارشد کلیه گرایش های اقتصاد و یا رشته های گروه هنر
حق عضویت سالانه
عضویت حقوقی
کلیه نهادهای دولتی و غیر دولتی اعم از تجاری و علمی می توانند با ارائه درخواست خود به عضویت حقوقی انجمن درآیند
حق عضویت سالانه
اسکرول به بالا